kenya ceramic vase - od3678 ivory

kenya ceramic vase - od3678 ivory 21x18