senora vase - od4056 nat

senora vase - od4056 nat 24x30.5cm